Мөнх тэнгэрийн хүчин дор 2

1992.01.01 01цаг 04мин 0+