Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

Ну Тэ-ху бол үнэнч шударга, чин сэтгэлтэй нэгэн. Тэрээр жижиг хотод байрладаг Тэхан банкны салбарын менежерээр ажилладаг ажээ. Гэвч түүний ажилладаг салбар гэнэт хаагдсанаар тэрээр Сөүл хотод байрлах төв оффист дотоод аудитын багт хуваарилагдана. Ийнхүү тэрээр Тэхан банкны бүх хээл хахуулиудыг илчилж эхлэх бөгөөд нэлээд ноцтой, аюултай хэргүүдтэй хутгалдах ажээ. Тэрээр шударга ёсыг тогтоож, хууль бус хэргүүдийг таслан зогсоож чадах болов уу?

И Кан-хи бол Өмнөд Солонгосын нөлөө бүхий сонины эрхлэгч. Тэрээр Жан Пиль-вү-гийн арыг үргэлж дааж ирсний ачаар УИХ-н гишүүн болгож чадсан ажээ. Гэвч түүний цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр тэдний хоорондын харилцаа хөндийрч, Жан Пиль-вү Кан-хигийн ачийг мартан, өөрийнхөө оронд золиослохоор зэхэж байлаа. Харин энэ үнэнийг мэдсэн Кан-хи өөрийгөө хамгаалхаар сөрөг арга хэмжээ авч эхэлнэ. Тэдний тулаан цаашид хэрхэн өрнөх бол?

Энэхүү киног олон улсын шилдэг борлуулалттай ном буюу Жеймс Боуэны бодит түхээс сэдэвлэн бүтээжээ. Жеймс Боуэн хар тамхинд донтогч байсан бөгөөд нэгэн тэнэмэл мууртай уулзсанаар амьдралаа эрс өөрчлөхөөр шийднэ.

1735 онд судлагдаагүй үлдсэн цөөхөн газруудын нэг болох "Аугаа Хойд Туйл"-г судлах байв. Энэхүү судалгааны үеэр хоёр баг өрсөлдөн, аль баг нь хойд туйлд хамгийн хол замыг туулах вэ гэдгээ сорьсоны нэг нь Лен-Енисейн судалгааны баг байсан юм. Тэдний эр зориг, тэсвэр хатуужил, зорилгодоо хэрхэн хүрч байгаа талаар тус судалгааны багийн ахлагч Василий Прончищев болон түүний эхнэр Татьяна Прончищевийн бодит түүхээс сэдэвлэн бүтээсэн энэхүү киноноос хүлээн авч үзээрэй.

Гү Жү-ён бол хүссэн л бол бүгдийг өөрийн гарт оруулж чадахуйц алдартай, баян жүжигчин. Гэвч тэрээр 40 нас хүрснээр түүний жүжигчний карьер нь шинэ залуу жүжигчдэд шахагдаж, өөрөөс нь 12 насаар дүү найз залуу нь түүнийг хуурч байсан нь илчлэгдэж, сэтгэл санааны хувьд хэцүүхэн байлаа. Харин Да-жи бол хүсээгүй жирэмсэлтээс шаналж яваа өсвөр насны охин. Гэрийнхэн нь хүртэл түүнийг ад үзэн, тоодоггүй байв. Гэвч хувь тавилан Да-жи, Жү-ён хоёрыг учруулснаар тэд бие биенийхээ сэтгэлийн шархыг эдгээж эхэлнэ.

Сургуульдаа үргэлж дээрлэхүүлдэг нэгэн хүү үргэлж шөнөөр гарч ирдэг нэгэн охинтой найзууд болно. Гэвч тэрээр тус охиныг цус сорогч байсан гэдгийг мэдсэнгүй.

Мэргэжлийн холимог тулаанч залуу нэгэн бүсгүйтэй хамт шөнийг өнгөрүүлнэ. Гэвч маргааш нь өнөөх бүсгүй нь үхсэн байдалтай олдсоноор залуугийн нэр хүнд нь унаж, хэргийн гол сэжигтэн болчих нь тэр. Мөн залуу өөрөө хар арьстай, бүсгүй цагаан арьстай байсан нь хэргийг улам дэвэргэж байлаа. Яг энэ л үед сэтгэлээр унаад байсан залууд өөрийнхөө нэр хүндийг аварч, буруугүй гэдгээ нотлох нэгэн санал ирсэн нь дэвжээн дээр тулалдах байв. Тэрээр ялж чадах болов уу?

Нэгэн цэрэг өөр хүний биед сэрээд өөрийгөө 8 минутын дотор зорчигч тээврийн галт тэрэгний бөмбөгдөгчийг олох засгийн газрын туршилтын хөтөлбөрт хамрагдсанаа олж мэдэв. Тэрээр бөмбөгдөгчийг олж чадах болов уу?

Ажил хэрэгтээ амжилт гаргаж яваа нэгэн бүсгүй найз залуутайгаа гэрлэхээр болно. Гэвч түүний гэр бүл нь бүхэлдээ эхний гэрлэлт нь заавал салалтаар дуусдаг муу ёрыг таслан зогсоохын тулд тэрээр гэрлэхээсээ өмнө огт танихгүй залуутай учир ургуулна.

Эмэгтэйчүүдийн эмч Др.Кэтрин Стюарт нөхрийнхөө үнэнч байдлыг шалгахын тулд Хлое хэмээх бүсгүйг хөлслөнө. Гэвч Хлое-г хөлсөлснөөс хойш асуудал орвонгоороо эргэж эхлэнэ

Сан-ён бол христийн номлогч, харин дүү Ха-ён нь бол бөө. Тэднийг бага байхад ээж нь аргагүйн эрхэнд тэднийг асрамжийн газар түр үлдээснээр Сан-ён багадаа Америк руу үрчлэгдэн, ах дүүсийг салгасан байна. Ийнхүү олон жилийн дараа тэд нэгэн нэвтрүүлгийн багийнхны ачаар бие биетэйгээ дахин уулзах ажээ. Гэвч нэвтрүүлгийн өмнөхөн тэдний ээж нь алга болсноор ах дүү хоёр нийлэн ээжийгээ хайна. Тэдний ээжийгээ олох явцдаа учрах хөгжилтэй, сэтгэл уярам түүхийг энэхүү киноноос хүлээн авч үзээрэй.

Нийт 491 с 313 -336 харуулж байна