Мөрдөн байцаах тасгийн ахлах Сергей Никонов хүнд гэмтэж, насан туршдаа тэргэнцэр дээр суухаар болно. Гэвч Никоновын хувьд ажил нь бүхий л амьдрал нь байсан тул бууж өгсөнгүй. Ийнхүү хэдий тэргэнцэр дээр суудаг болсон ч хамтрагчдаа цуглуулан хувийн мөрдөх товчоо ажиллуулж эхлэнэ.

Мөрдөн байцаах тасгийн ахлах Сергей Никонов хүнд гэмтэж, насан туршдаа тэргэнцэр дээр суухаар болно. Гэвч Никоновын хувьд ажил нь бүхий л амьдрал нь байсан тул бууж өгсөнгүй. Ийнхүү хэдий тэргэнцэр дээр суудаг болсон ч хамтрагчдаа цуглуулан хувийн мөрдөх товчоо ажиллуулж эхлэнэ.

Мөрдөн байцаах тасгийн ахлах Сергей Никонов хүнд гэмтэж, насан туршдаа тэргэнцэр дээр суухаар болно. Гэвч Никоновын хувьд ажил нь бүхий л амьдрал нь байсан тул бууж өгсөнгүй. Ийнхүү хэдий тэргэнцэр дээр суудаг болсон ч хамтрагчдаа цуглуулан хувийн мөрдөх товчоо ажиллуулж эхлэнэ.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Мэргэжлийн хулгайч байсан авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Цагдаагийн охин Катя эцэг эх, дүүгээ дээрмийн бүлэглэлүүдийн буудалцааны үеэр алдаж, авга ах нь түүнийг өсгөнө. Тэрээр мэргэжлийн хулгайч байсан бөгөөд Катя авга ахаасаа маш олон зүйлийг сурч, хэдхэн жилийн дотор ахаасаа дутхааргүй нэгэн болсон байлаа. Нэгэн удаа тэрээр мөрдөгч Дмитрод баригдсанаар хэргээс мултлахын тулд мөрдөгчтэй тохиролцоо хийнэ. Гэвч өөрийгөө ямар аюултай зүйлтэй хутгаж байгаагаа мэдсэнгүй.

Z.OE 41 Зүүдний төхөөрөмжөөр хар бараан дурсамж өнгөрсөн амьдралд нь эргүүлэн аваачиж хөгшчүүлд сэтгэлзүйн эмчилгээ хийдэг ахмадын асрамжийн газар. Асарч хандах үр хүүхэд, гэр оронтой хэдий ч асрамжийн газар ирэхийг сонгосон Хүрэлээ өвгөн өнгөрсөн дурсамжиндаа эргэн очих хэдий ч эмчилгээ үр дүнгээ өгөхгүй л байлаа. Асрамжийн газрын Сэлэнгээ эмээгийн үхэл бусад ахмадууд тэр дундаа Хүрэлээ өвгөнийг цочирдуулж улмаар түүний нууцыг ил гаргана. Амьдралдаа алдсан алдаа хар бараан дурсамжиндаа шаналсаар, тарчилсаар хорвоог барах нь аймшигтай.

Гэртээ хүүхдээ харан гэрийн ажилд дарагдсан нийтлэлч эмэгтэйн сэтгэл санааг засаж стресс бухимдлыг нь тайлахын тулд Z.OE41 зүүдний төхөөрөмжийг бэлэглэнэ. Төхөөрөмжөөр зүүдэлсэн зүүд нь бүсгүйд таалагдаж сэтгэл санаанд нь нөлөөлж уур бухимдал нь аз жаргалаар солигдох хэдий ч, золгүй байдлаар тэд ганц хүүгээ алдана. Хүүгээ алдсан эх хүн төхөөрөмжөөр дамжуулан хүүтэйгээ уулзсанаар бодит амьдралаас уйдаж эхэлнэ.

Төгсөх ангийн сурагч Нинжин, Ерөөлт хоёр үерхээд 2 жил болсон. Тэд анхны шөнөө өнгөрөөхөөр шийдэн өдөр товлож, тус тусдаа найзуудын хамтаар бэлтгэж эхэлнэ. Тэд мэдэхгүй зүйлсээ бага багаар олж мэдэх хэдий ч Нинжин өөрийг нь шаналгасаар байгаа "Би итгэлтэй байна уу?", "Энэ хүн зөв хүн мөн үү?" гэх асуултанд хариулт олж чадсангүй. Иймд Z.OE 41 Guide Edition зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч тусгай программаас бэлгийн боловсролын олон мэдээллүүд олж авна.

Ажлаа хийж яваад осолдож сохорсон хуучин мөрдөгч Дэгэйг учир битүүлэг аллагын хэрэгт ажиллахыг санал болгоно. Залуу мөрдөгч Цэрэн, Дэгэй хоёр зүүдний төхөөрөмж ашиглан гэрчүүдийг байцаах бөгөөд Дэгэй хэрэг болсон шөнө гэрчүүд юу хийж байсныг тэдний зүүдээр дамжуулан харна. Хэрэг гарах үед ойр орчимд нь байсан 8 хүн огт хараагүй мэдэхгүй гэж мэдүүлж байсан хэдий ч Дэгэй тэднийг бүгд хэрэгт хамаатайг олж мэднэ. Алуурчин хэн бэ?

Z.OE 41 Зүүдний төхөөрөмжөөр хар бараан дурсамж өнгөрсөн амьдралд нь эргүүлэн аваачиж хөгшчүүлд сэтгэлзүйн эмчилгээ хийдэг ахмадын асрамжийн газар. Асарч хандах үр хүүхэд, гэр оронтой хэдий ч асрамжийн газар ирэхийг сонгосон Хүрэлээ өвгөн өнгөрсөн дурсамжиндаа эргэн очих хэдий ч эмчилгээ үр дүнгээ өгөхгүй л байлаа. Асрамжийн газрын Сэлэнгээ эмээгийн үхэл бусад ахмадууд тэр дундаа Хүрэлээ өвгөнийг цочирдуулж улмаар түүний нууцыг ил гаргана. Амьдралдаа алдсан алдаа хар бараан дурсамжиндаа шаналсаар, тарчилсаар хорвоог барах нь аймшигтай.

Гал гарч, ямар нэгэн аюул тохиолдох үед та юу хийх вэ? Мэдээж онцгой байдлын шуурхай албны дугаар руу залгана. Тэгвэл өөрсдийнхөө ч амь насыг хайрлахгүйгээр, бидний өмнөөс аюулын өөдөөс сөрөн зогсох тэдгээр баатрууд ямаршуухан нөхцөл байдалд ажилладаг бол?

Нийт 914 с 265 -288 харуулж байна